logo      Velkoobchod s dárkovým zbožím   Dárek znamená investici pro radost. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

UPOZORNĚNÍ : OBJEDNÁVKY V E-SHOPU PŘÍJIMÁME AŽ OD 1.8.2018

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

I. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJ   ZBOŽÍ v e-shop-u


společnosti TIFA s.r.o.
se sídlem Švabinského nábřeží 1630/85 , 767 01 Kroměříž
IČO: 26258706 DIČ: CZ26258706
Bankovní spojení : Komerční banka , 43-8881280247/0100

mobil.: 728 121 628, 602 500 314, 602 500 256
společnost je zapsán v OR vedeného vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 40190

Jak objednávat :

 • telefonem v pracovní době na čislo 728 121 628
 • elektronickou poštou na adrese obchod@tifa.cz
 • Dodávky zrealizujeme na základě písemné, nebo telefonické objednávky.
 • Zboží zůstává až do konečného zaplacení ve vlastnictví naší společnosti.
 • Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty, v případě, nepředvídatelných okolností.
 • vyřízení objednávky realizujeme maximálně do 14 dnů
 • V PŘÍPADĚ  ŽÁDOSTI O URYCHLENÉ VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY - PROSÍM VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO 728 121 628

Zboží dodáváme jenom zákazníkům v ČR !!!!!!!!!


Všeobecná ustanovení


a) Kupující, učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (TIFA s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) kde upřesní :

 • objednací číslo a cenu objednaného zboží
 • přesnou adresu doručení
 • kontaktní telefonní číslo

  c) Minimální hodnota objednaného zboží není stanovená.

  1. Předmět plnění
  Předmětem plnění je dodávka zboží objednaného z webového obchodu společnost TIFA s.r.o.

 

 • 2.Kupní cena zboží
  a. cena předmětu koupě
  Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena na webových stránkách prodávajícího, když tato kupní cena již obsahuje DPH. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
  K ceně zboží bude připočtena cena za odeslání - poštovné.
 • b.poštovné a balné
  Ceny u výrobků nezahrnují poštovné a balné. Cena zásilky je  170,-Kč vč.DPH.

 

 • c. Platební podmínky
 • Převodem na účet - 27-1499930227/0100 KB a.s. Kroměříž
 • po uhrazení kupní ceny - realizujeme odeslání zboží

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • 3.Dodací termíny a podmínky
  Pro zboží, které je skladem, dodací termín činí obvykle 7-14dní ( dle druhu přepravy) od objednání. V případě, že u objednaného zboží dojde k vyprodání,bude kupující okamžitě informován o této skutečnosti a bude mu navrhnut možný termín dodání. V případě neakceptování náhradního termínu dodání může kupující odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen při dodání zásilky zkontrolovat spolu s dopravcem její stav (počet balíků, neporušenost krabice apod.), podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou, nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit prodávajícímu a s dopravcem sepsat škodní protokol. Pokud kupující potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, nebude brán na dodatečné stížnosti zřetel.

  4.Odstoupení od smlouvy
  Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu, včetně příslušenství,  nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě.
  POZOR!! ZASÍLÁTE-LI ZBOŽÍ ZPĚT Z DŮVODŮ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, MUSÍTE JEŠTĚ PŘED ZASLÁNÍM ZBOŽÍ NA NAŠI ADRESU O TÉTO SKUTEČNOSTI NÁS INFORMOVAT PÍSEMNĚ I TELEFONICKY!!
  V případě že takto neučiníte a zboží se k nám vrátí poškozené - a to i v případě že poškození způsobila např. Česká pošta, která zásilku zpět k nám přepravovala - NEMŮŽEME VÁM VRÁTIT PLNOU ČÁSTKU ZA ZBOŽÍ!! zaslání vráceného zboží zpět prodávajícímu hradí vždy kupující. V písemném oznámení odstoupení od smlouvy uveďte též prosím číslo účtu pro převod částky za vrácené zboží. Poté co je prodávajícímu vrácen předmět koupě a zasláno písemné odstoupení od smlouvy, převede prodávající na účet kupujícího plnou částku za vrácené zboží (v případě, že zboží bylo vráceno nepoškozené a v původním obalu). Kupující nemá nárok na vrácení částky za poštovné a balné - jelikož obě tyto položky jsou prokazatelným a nevratným nákladem prodávajícího.

  5. Ochrana osobních údajů
  Provozovatel internetového obchodu tímto zavazuje, že vaše osobní údaje nikdy nebudou předány třetí straně. Tyto údaje použijeme pouze v rámci expedice zboží a komunikace s vámi. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. Všechny vaše důvěrné údaje jsou přísně zabezpečeny. Při registraci nám automaticky dáváte souhlas k jejich zpracování. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji, můžete najít v sekci:  Ochrana osobních údajů (GDPR)

UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač za účelem zpracování objednávky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 • 6. Záruka, servis
  Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou  24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II . Velkoobchodní ceník je určen pouze pro další prodejce a kompletní ceník zboží bude zaslán pouze na vyžádání.
Podmínkou je uvedení názvu firmy, adresy , IČO , DIČ a telefonní číslo dalšího prodejce.

Po zaslání živnostenského listu Vám zašleme základní podmínky pro dodávky za velkoobchodní ceny a ceník.

Jak objednávat

 • telefonem v pracovní době na čisle 728 121 628
 • elektronickou poštou na adrese obchod@tifa.cz
 • Zásobováni maloobchodní sítě provádíme i formou prodeje z vozidla.
 • Dodávky zrealizujeme na základě písemné nebo telefonické objednávky.
 • Zboží zůstává až do konečného zaplacení ve vlastnictví naší společnosti - PO UHRAZENÍ KUPNÍ CENY OKAMŽITĚ ODESÍLÁME ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKOVI !!!!!!!!!!!
 • Vyhrazujeme si právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že by se vyskytly nepředvídatelné okolnosti.
 • Objednané zboží dovezeme firemními vozidly přímo zákazníkovi, v pravidelných intervalech po 3-4 týdnech, nebo přes partnerské velkoobchody, které zabezpečují danou oblast.Záruční podmínky

Dle platných zákonů ČR.

Upozornění

1.       Prosím nepožadujte od nás dlouhodobou rezervaci zboží.

2.       Fotografie na stránkách jsou majetkem firmy TIFA spol s r.o., zneužití je trestné.

Vítejte v novém e-shopu velkoobchodní společnosti TIFA spol. s r.o. - v Kroměříži.

Na našich stránkách nabízíme sortiment dárků, které jste měli možnost vidět na trhu od roku 1996. Naší snahou je jednoznačně snížit administrativu a tím i nabídnout našim zákazníkům výhodnější cenové relace.

Začínáme s tímto druhem prodeje a proto postupně budeme do našeho e-shopu přidávat další a další produkty, abychom Vám mohli  nabídnout co nejšírší paletu produktů. Pokud zjistíte, že na našich stránkách www.tifa.cz se nachází zboží, které se Vám líbí a zrovna nemůžete to najít v e-shopu, kontaktujte nás, napíšte, zavolejte a určitě Vám pomůžeme.

Než vstoupíte do dveří, možná Vás hostitel překvapí na uvítanou, s "návodem" před vstupem do bytu - co by si přál, nebo co smíte, nebo jenom  dává instrukce, že co máte dělat v případě, když zrovna opustil svůj příbytek. Že zrovna si vybral za tím účelem rohožku ?! NENÍ TO ŠPATNÝ NÁPAD!!    Zbytek je na Vás!!

Použití "návodu" je povoleno i na pracovišti! Položte ho za svůj pracovní stůl a ten, který Vám zrovna přinese nějakou práci, okamžitě má jasno v tom, co ho to bude stát.
Na své si přijdou i mlsouni - možná Vám bude vadit barva obalu, chování návštěvy, ale určitě ne to, co je ukryto vevnítř. Dovolíme si tvrdit, že Vaše chuťové buňky budou ohromeny !!!! Přiložte to k desateru pro dědu, ke stolní desce pro rybáře, k nápojovým soupravám, nebo ke svítícímu polštářku pro malou princeznu  - a zaručeně vykouzlí  spontánní projevy radosti a úsměvu na tváři obdarovaných.

Zkuste to ?!

Prosím vstupte dál do našeho e-shopu !!

 

 

Prohlížejte, vybírejte, nakupujte a pokud budete mít jakýkoliv dotaz, přání či návrh, neváhejte nás kontaktovat. Svým zákazníkům nasloucháme a snažíme se přizpůsobit sortiment a služby Vaším přáním.

 

UPOZORNĚNÍ : OBJEDNÁVKY V E-SHOPU PŘÍJIMÁME AŽ OD 1.8.2018

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Vítejte v novém e-shopu velkoobchodní společnosti TIFA spol. s r.o. - v Kroměříži.

Na našich stránkách nabízíme sortiment dárků, které jste měli možnost vidět na trhu od roku 1996. Naší snahou je jednoznačně snížit administrativu a tím i nabídnout našim zákazníkům výhodnější cenové relace.

Začínáme s tímto druhem prodeje a proto postupně budeme do našeho e-shopu přidávat další a další produkty, abychom Vám mohli  nabídnout co nejšírší paletu produktů. Pokud zjistíte, že na našich stránkách www.tifa.cz se nachází zboží, které se Vám líbí a zrovna nemůžete to najít v e-shopu, kontaktujte nás, napíšte, zavolejte a určitě Vám pomůžeme.

Než vstoupíte do dveří, možná Vás hostitel překvapí na uvítanou, s "návodem" před vstupem do bytu - co by si přál, nebo co smíte, nebo jenom  dává instrukce, že co máte dělat v případě, když zrovna opustil svůj příbytek. Že zrovna si vybral za tím účelem rohožku ?! NENÍ TO ŠPATNÝ NÁPAD!!    Zbytek je na Vás!!

Použití "návodu" je povoleno i na pracovišti! Položte ho za svůj pracovní stůl a ten, který Vám zrovna přinese nějakou práci, okamžitě má jasno v tom, co ho to bude stát.
Na své si přijdou i mlsouni - možná Vám bude vadit barva obalu, chování návštěvy, ale určitě ne to, co je ukryto vevnítř. Dovolíme si tvrdit, že Vaše chuťové buňky budou ohromeny !!!! Přiložte to k desateru pro dědu, ke stolní desce pro rybáře, k nápojovým soupravám, nebo ke svítícímu polštářku pro malou princeznu  - a zaručeně vykouzlí  spontánní projevy radosti a úsměvu na tváři obdarovaných.

Zkuste to ?!

Prosím vstupte dál do našeho e-shopu !!

 

 

Prohlížejte, vybírejte, nakupujte a pokud budete mít jakýkoliv dotaz, přání či návrh, neváhejte nás kontaktovat. Svým zákazníkům nasloucháme a snažíme se přizpůsobit sortiment a služby Vaším přáním.