+420 773 631 138 Po - Pá 8 - 16h

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Poskytovatel Golemos s.r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25048 se sídlem: Zátkovo nábř. 448/7, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČ: 05208777, DIČ: CZ05208777, bankovní spojení: 2401022330/2010 - Fio banka, a.s., kontaktní e-mail: info@eshop-rychle.cz (dále jen "poskytovatel").

1.2. Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby ESHOP-RYCHLE.cz prostřednictvím objednacího formuláře (dále jen "objednatel")

Poskytovatel a objednatel společně (dále jen "smluvní strany")

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva o poskytnutí služeb (dále jen "smlouva") je uzavřena okamžikem dokončení objednávky služby ESHOP-RYCHLE.cz (dále jen "služba"), přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"). VOP jsou k dispozici na adrese https://www.ESHOP-RYCHLE.cz/obchodni-podminky.

2.2. Smlouva vstupuje v účinnost dnem uhrazení výzvy k platbě, o kterou si objednatel zažádá v průběhu testovacího období pomocí formuláře v klientské sekci.

3. PŘEDMĚT A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

3.1. Předmětem smlouvy je umožnění přístupu a užití webového rozhraní pro provozování obchodu se zbožím na internetu nebo internetové prezentace, průběžná aktualizace rozhraní, technická podpora a doplňkové služby dle dohody smluvních stran, to vše za úplatu.

3.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě těchto VOP, přičemž tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jejich vzájemný vztah.

3.3. Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

3.4. Vymezení základních pojmů:

3.4.1. SLUŽBA ESHOP-RYCHLE.cz - je soubor služeb potřebných pro poskytování internetové prezentace objednatele a dalších služeb potřebných pro provoz libovolného doménového jména druhého řádu, které je ve vlastnictví objednatele. U domény třetího řádu je možnost zvolení názvu pouze z jedné z těchto možností: www|eshop|shop|e-shop|obchod. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou poskytovatele zveřejněnou na www prezentaci poskytovatele https://www.ESHOP-RYCHLE.cz

3.4.2. SERVER - soubor hardwarových a softwarových prostředků prostřednictvím kterých poskytovatel poskytuje službu objednateli. Server je trvale připojen do internetu.

3.4.3. DOMÉNA, DOMÉNOVÉ JMÉNO - je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen (třetí stranou). Slouží pro identifikaci prostoru a internetové prezentace objednatele.

3.4.4. PROVOZ INTERNETOVÉ APLIKACE, PREZENTACE - provoz vlastních web aplikací za pomoci softwarových a hardwarových prostředků poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že pronajímané prostředky poskytovatele jsou sdíleny mezi více zákazníky, kteří jsou ve smluvním vztahu s poskytovatelem.

3.5. Dnem zřízení služby je den úhrady služby objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

4.1. Objednatel má právo využívat všech prostředků, které jsou nabízeny poskytovanou službou.

4.2. Poskytovatel může na základě požadavku objednatele zajistit zprostředkování registrace doménového jména 2. řádu. Objednatel pro tyto účely registrace poskytne poskytovateli pravdivé a úplné kontaktní údaje. Objednatel se zavazuje hradit registrátorovi registrační poplatky za provoz domény 2. řádu, neboť poskytovatel není správcem doménových jmen 2. řádu.

4.3. Službu si objednatel objednává k provozu doménového jména 2. nebo 3. řádu, které je v osobním vlastnictví objednatele.

4.4. Objednatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény 2. řádu správci doménového jména (registrátorovi). Poskytovatel služby není správcem doménových jmen 2. řádu.

4.5. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření obsahu, který by byl v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy.

4.6. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření pornografického nebo warez materiálu.

4.7. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby pro šíření nevyžádané pošty - SPAMu.

4.8. Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.

4.9. Objednatel odpovídá poskytovateli za škody způsobené programovými chybami nainstalovaného softwaru, který byl v rámci užívání služby vložen nebo instalován ze strany objednatele.

4.10. V případě, že poskytovatel vyzve objednatele k odstranění svých dat, které poškozují programové nebo technické prostředky serveru, je objednatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání e-mailové výzvy objednateli. Pokud tak objednatel neučiní, má poskytovatel právo jednostranně pozastavit provoz služby. O pozastavení provozu služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

4.11. Objednatel je povinen při objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem. Objednatel se zavazuje udržovat kontaktní údaje aktuální. Zároveň se objednatel zavazuje nepoužívat pro přistup do administrace anonymizérů.

4.12. Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím 3. stranou.

4.13. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu služby prostřednictvím e-mailu na adresu: info@eshop-rychle.cz.

4.14. Objednatel je plně odpovědný za obsah své nabídky i za celý obsahový materiál, který zveřejňuje prostřednictvím online služeb. Poskytovatel je v tomto ohledu v plné míře zbaven právní odpovědnosti. Objednatel podniká na svou vlastní odpovědnost.

4.15. Systém je dodáván vždy v určitém momentálním technologickém stavu z důvodu neustále probíháních úprav a vylepšení. Zakoupením nabízeného pronájmu systému dává objednatel souhlas s tím, že si řádně vyzkoušel dostupnou testovací verzi, kde je vždy implementováno aktuální nastavení a je obeznámen s funkčností všech nabízených modulů, aplikací a volitelných nabídek nastavení. Po zakoupení placené verze nelze zpětně reklamovat nebo se dožadovat okamžité nápravy v případech, kdy objednatel požaduje funkce, které systém přímo nenabízí.

4.16. Objednatel bere na vědomí, že součástí veřejné části internetové aplikace je odkaz v patičce na webovou prezentaci Poskytovatele. Tento odkaz je možné odstranit na požádání, cena za odstranění se řídí dle aktuálního ceníku v administraci e-shopu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, cílený útok na server nebo aplikaci s úmyslem vyřadit službu z provozu, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).

5.2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring svých technologických prostředků nezbytných ke správnému fungování služby. Poskytovatel je oprávněn provést odstavení služby při náhlých havarijních situacích nebo v situacích nezbytných, které jsou však plánované. O odstavení služeb informuje poskytovatel objednatele prostřednictvím svých informačních kanálů. V případě, že poskytovatel není schopen zajistit nepřetržitý provoz služby a minimálně jedna doba výpadku v kalendářním měsíci je delší než 30 minut, je poskytovatel povinen nahradit objednateli součet těchto výpadků částkou rovnající se desetinásobku poměrné částky těchto výpadků v poměru k částce, na kterou má objednatel službu zaplacenou. Tuto náhradu poskytovatel zohlední v dalším vyúčtování služby na příští objednací období objednatele a to slevou na toto příští období. V případě, že objednatel ve službě na příští období nepokračuje, je poskytovatel povinen objednateli tuto částku uhradit na základě faktury – daňového dokladu objednatele. Do těchto výpadků se nezapočítávají výpadky, které jsou poskytovatelem předem hlášeny jako servisní nebo jiné nutné zásahy a objednatel je na ně upozorněn prostřednictvím informačních kanálů poskytovatele.

5.3. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit službu a data před neoprávněným zásahem 3. strany. V případě souběžného ohrožení bezpečnosti provozu služby a nepřetržitého provozu služby, je upřednostňována bezpečnost provozu služby.

5.4. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele v dostatečném časovém předstihu na skutečnost, že se blíží konec období, kdy má objednatel předplacenu službu. Poskytovatel tak učiní pomocí e-mailu, který odešle objednateli 10 dnů před koncem sjednaného období.

5.5. Poskytovatel má právo zneaktivnit službu nebo její části objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 8 dní od splatnosti výzvy k platbě za službu ESHOP-RYCHLE.CZ nebo za jiný úkon, který je objednateli proveden poskytovatelem na jeho vlastní žádost a souvisí s provozem internetového obchodu nebo prezentace objednavatele (například za žádost o placené grafické úpravy prezentace apod.). Poskytovatel má právo objednateli službu zcela ukončit a smazat Prezentaci v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 21 dní od splatnosti výzvy k platbě. Za následnou obnovu smazané Prezentace může Poskytovatel účtovat Objednateli poplatek dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O zneaktivnění nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím e-mailu.

5.6. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit objednateli provoz služby, pokud provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele nebo v případě porušení povinností uvedených v bodech 4.5. - 4.8. ze strany objednatele. O ukončení provozu služby bude objednatel rovněž informován prostřednictvím e-mailu.

5.7. Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. V případě nedostupnosti služby prokazatelně zaviněné poskytovatelem, odpovídá poskytovatel za škodu do výše poměru částky zaplacené objednatelem za službu k celkové době nedostupnosti služby. Viz. Odstavec 5.2.

5.8. Poskytovatel neodpovídá za obsah webové prezentace objednatele a pravdivost informací zveřejněných objednatelem. Z tohoto důvodu není povinen kontrolovat nabízené produkty nebo služby, stejně jako informace, které o tomto produktu nebo službě objednatel uvádí. Třetí strana tudíž nemá právo žádat po poskytovateli odškodnění nebo uplatňovat jinou právní odpovědnost za objednatelem uváděné informace.

5.9. V případě, že poskytovatel zjistí, nebo má důvodné podezření z podvodného jednání objednatele vůči svým zákazníkům, má právo službu dočasně nebo i trvale zneaktivnit.

5.10. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace uživatele.

6. CENA SLUŽBY A ZPŮSOB PLATBY ZA SLUŽBY

6.1. Rozsah a cena služeb je stanovena v rámci jednotlivých tarifů a služeb v ceníku Poskytovatele na www adrese https://www.eshop-rychle.cz/cenik.

6.2. Provoz služby se sjednává na dobu: 1 měsíc, 6 měsíců, 1 rok, nebo 2 roky (popř. 3 měsíce - již aktivně nenabízená frekvence placení). Provoz služby se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl původně uzavřen a to v případě, pokud objednatel nedoručí poskytovateli Žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů před uplynutím období, na které má objednatel službu sjednanou.

6.3. Provoz služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-maily. Výpovědní doba je 14 denní a začíná plynout ode dne následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6.4. V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od provozu služby odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po prokazatelném doručení zprávy o odstoupení od smlouvy, kterou objednatel obdržel.

6.5. Objednatel má nárok na vrácení poměrné části platby za službu za nevyužité období pouze v případě, pokud je provoz služby ukončen výpovědí ze strany poskytovatele.

6.6. Objednatel může převést službu na 3. osobu předáním vlastnictví v prostředí administrace webové aplikace. Nový nabyvatel služby musí před zahájením provozu souhlasit s těmito VOP a musí také od původního objednatele převzít veškeré závazky vůči poskytovateli.

7. PRÉMIUM SLUŽBY

(Již aktivně nenabízená služba určena pouze zákazníkům, kteří prodlužují její předplatné z minulého období)

7.1. Provoz prémium služby se sjednává na dobu 1 roku. Provoz prémium služby se automaticky prodlužuje na dobu, na kterou byl původně uzavřen a to v případě, pokud objednatel nedoručí poskytovateli žádost o zrušení poskytované prémium služby nejpozději do 14 dnů před uplynutím období, na které má objednatel prémium službu sjednanou.

7.2. Provoz prémium služby může být rovněž ukončen na základě výpovědi. Tu lze podat i bez udání důvodu. Výpověď může být zaslána elektronickou formou na kontaktní e-maily. Výpovědní doba je 14 denní a začíná plynout ode dne následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

7.3. Dostupnost prémium služby je měřena nezávislým externím monitoringem serverů, který je provozován 3. stranou a s žádnou vazbou na Poskytovatele. Výpočet dostupnosti je prováděn vždy za kalendářní měsíc.

7.4. Provozovatel zveřejňuje průběžný měsíční stav dostupnosti prémium služby s uvedením zdroje monitoringu.

7.5. Cena prémiových služeb je 1188 Kč / 1 rok provozu.

7.6. Rozsah služeb - Všechny funkce obsažené v základním tarifu Startup + automatický import produktů (1x denně), modul pro rozesílání hromadných emailů, modul Pokladna, vlastní FTP, přednostní zákaznická podpora, neomezený prostor pro data e-shopu na serveru, neomezený počet emailových adres, automatické generování XML feedů (1x denně).

7.7. V případě úmyslného poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele je poskytovatel oprávněn od provozu prémium služby odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po prokazatelném doručení zprávy o odstoupení od smlouvy, kterou objednatel obdržel.

7.8. Objednatel má nárok na vrácení poměrné části platby za prémium službu za nevyužité období pouze v případě, pokud je provoz služby ukončen výpovědí ze strany poskytovatele.

7.9. Při ukončení prémium služby Objednatelem je pokračování ostatních standardních služeb zpoplatněno dle ceníku Poskytovatele.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Jakmile objednatel vyplní formulář s objednávkou služeb Poskytovatele v aplikaci Poskytovatele, je mu automaticky zaslána výzva k platbě (proforma).

8.2. Poskytovatel provede spárování přijaté platby za službu s proformou objednatele nejdříve, jakmile to bude pro daný způsob úhrady možné, nejpozději však následující pracovní den po přijetí platby. Po spárování platby vystaví poskytovatel daňový doklad.

8.3. Deset dní před uplynutím doby trvání služby je objednateli vystavena výzva k platbě na následující období, která je objednateli zaslána e-mailem.

8.4. Pokud není výzva k platbě objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je automaticky odeslána Upomínka č. 1. Pokud není výzva k platbě uhrazena ani v náhradní lhůtě, je objednateli odeslána Upomínka č. 2, ale zároveň dochází k deaktivaci zobrazení prezentace. Pokud není výzva k platbě uhrazena ve lhůtě uvedené v Upomínce č. 2 dochází k vymazání prezentace objednatele ze systému.

8.5. Obdobné platební podmínky platí i pro speciální služby (např. grafika na míru, odstranění reklamy z patičky webu atd.). Speciální služby jsou považovány za víceslužbu.

8.6. Plátci daně z přidané hodnoty z Evropské unie, kteří nemají sídlo v České republice ručí za správné údaje o svém plátcovství této daně.

8.7. Všechny daňové doklady, proformy, faktury, výzvy k platbě a upomínky jsou zasílány Poskytovatelem v elektronické podobě.

8.8. Objednatel má možnost si u svého účtu aktivovat automaticky opakovanou platbu za službu inkasem z platební karty (dle zvoleného fakturačního cyklu). Automaticky opakovaná platba (inkaso z platební karty) znamená, že se částka za provoz služby automaticky strhává při každé vystavené výzvě k platbě, dokud není inkaso z platební karty objednatelem zrušeno v administraci webové aplikace.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Objednatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady (faktury, proforma faktury, výzvy k platbě) jsou zasílány objednateli elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty v pdf formátu.

9.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP, přičemž je povinen o této skutečnosti informovat objednatele informací, která je zobrazena na přihlašovací stránce do administrativní části webové aplikace. Objednatel má právo změnu VOP odmítnout do 30 dnů od oznámení. V takovém případě platí, že smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem zaniká 1 kalendářní měsíc od oznámení odmítnutí změny VOP.

10. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Poskytovatel v rámci poskytnutí svých služeb může zpracovávat následující osobní údaje objednatele:

 1. Jméno, příjmení
 2. IČ, DIČ
 3. Emailovou adresu
 4. Telefonní číslo
 5. Fakturační adresu
 6. Údaje spojené s platbou
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů poskytovatele.

10.2. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou:

 1. Účetní firma Monekon spol. s.r.o., sídlem U Tří lvů 256/5, 370 01, České Budějovice, ČR
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá.

10.3. Na emailovou adresu (případně tel.č.) mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej objednatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem poskytovatelem zpracovávána po dobu 3 let od posledního užití služby.

10.4. Informace o využívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

10.5. Za jakým účelem cookies využíváme

www.eshop-rychle.cz používá cookies k zajištění základní funkčnosti webu, základní anonymní webové analytice, lepšímu cílení reklamy, která lépe odpovídá návštěvníkovým zájmům, nebo připisování odměn za doporučení nových zákazníků.

Druhy cookies:

 • Funkční – slouží k zapamatování osobního nastavení preferencí, zpříjemnění procházení webu nebo připisování konverzí za doporučení zákazníků
 • Statistické – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti a analyzujeme používání našeho webu zákazníky. Tato data jsou zcela anonymní a není možné je spojit s konkrétní osobou.
 • Marketingové – Marketingové cookies nám umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky. Díky tomu jim můžeme zobrazovat takový obsah a reklamní nabídky služeb, které jsou pro ně relevantní a projevili o ně v minulosti potenciální zájem. Ani tato data není možné je spojit s konkrétní osobou.

10.6. Shromážděné cookies jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 1. Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 2. Poskytovatel služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 3. Poskytovatel služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
 4. Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 5. Poskytovatel služby AffilBox, provozované společností OLYMPIC s.r.o., sídlem Brozany 136, Staré Hradiště, 533 52, ČR
 6. Lukáš Dubina (správce Facebook reklamy), sídlem A. Roškotové 1355, 25801, Vlašim, ČR
 7. Marketingová agentura Netstep (správce PPC reklamy – AdWords, Sklik), provozovaná společností Netstep s.r.o., sídlem Lidická 1721/20, 796 01, Prostějov, ČR
 8. Josef Kroupa (správce affiliate programu), sídlem Adolfa Opálky 370, 530 09, Pardubice – Trnová, ČR
 9. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá

10.7. Jak vyjádřit nesouhlas se sběrem cookies?

Proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku na e-mail info@eshop-rychle.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení.

Vznesete-li námitku proti zpracování funkčních cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Souhlas se sbíráním marketingových cookies lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

10.8. V případě, že je objednatel fyzická osoba a zpracovávají se tak jeho osobní údaje, má podle Nařízení právo:

 • požadovat po poskytovateli informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si u něj kopii takové informace
 • vyžádat si u poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po poskytovateli výmaz osobních údajů – výmaz poskytovatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy poskytovatele nebo jeho povinnostmi
 • žádat přenos osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány automatizovaným způsobem
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na poskytovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit se svou stížností na soud

10.9. Poskytovatel může být v rámci užití služeb objednatelem zpracovatelem osobních údajů ukládaných v CMS služby. Nedílnou součástí těchto VOP je tedy příloha č. 1 – zpracovatelská smlouva, v rámci které jsou vymezena práva a povinnosti poskytovatele a objednatele pro případy takového zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR).

10.10. Poskytovatel si vyhrazuje právo Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek:

Smlouva o zpracování osobních údajů (zpracovatelská smlouva)

uzavřená dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

1. Předmět a účel smlouvy

1.1. Objednatel (dále jen jako „Správce“) a poskytovatel (dále jen jako „Zpracovatel“ nebo „poskytovatel“) na základě smluvního vztahu, jehož je tato smlouva přílohou, spolupracují v oblasti poskytnutí webového rozhraní pro provozování e-shopu (dále jen „Služby“). V rámci této spolupráce dochází či může docházet k předání osobních údajů osob, kterým Správce poskytuje zboží a služby (dále jen „Příjemci“), kdy účel jejich zpracování a finanční prostředky na takové zpracování určuje a poskytuje Správce a Zpracovatel osobní údaje pro Správce dále zpracovává v mezích této smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

2. Zpracování osobních údajů

2.1. Poskytovatel vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro správce osobních údajů - objednatele a je pro něj oprávněn zpracovávat následující osobní údaje Příjemců:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje
  • adresa;
  • e-mailová adresa;
  • telefonní číslo;
 • informace o objednávce;
(dále jen „Osobní údaje“)

2.2. Správce osobní údaje zpracovává prostřednictvím Služeb poskytovatele a poskytovatel coby zpracovatel takových osobních údajů tyto zpracovává pouze za účelem umožnění poskytnutí svých Služeb. Správce je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu se zákonem, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Zpracovateli sdělit pouze písemnou formou – za tu se považuje rovněž e-mailová komunikace smluvních stran adresovaná oprávněným osobám.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zpracovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Zpracovatel se zavazuje zejména:

 1. používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Zpracovateli;
 2. používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen Zpracovatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;
 3. pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
 4. bez předchozího souhlasu Správce netvořit kopie databáze. Za porušení této povinnosti se nepovažuje zálohování dat pro ochranu práv a oprávněných zájmů Správce či Zpracovatele;
 5. užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
 6. neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Správcem nebo neplyne z této Smlouvy;
 7. dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.

3.2. Zpracovatel se zavazuje taktéž:

 1. zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány Správcem;
 2. zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným touto Smlouvou a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;
 3. nesdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům, je-li v jeho možnostech toto rozpoznat;
 4. uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo v souhlasu Příjemce, není-li to v rozporu se Zpracovatelovými oprávněnými zájmy.
3.3. Zpracovatel i Správce jsou povinni zajistit, aby zaměstnanci a jiné osoby Zpracovatelem pověřené ke zpracování Osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem dle této Smlouvy a dle Nařízení.
3.4. Zpracovatel se zavazuje na výzvu Správce opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit Osobní údaj dle pokynu Správce bez zbytečného odkladu od takové výzvy.
3.5. Zpracovatel je povinen při plnění povinností ze Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Správce a jednat v souladu se zájmy Správce.
3.6. Správce souhlasí s tím, že Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele bez dodatečného výslovného konkrétního povolení Správce (dále jen „Podzpracovatel“). Zpracovatel informuje Správce o veškerých Podzpracovatelech, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči přijetí těchto Podzpracovatelů námitky.
Zpracovatel momentálně využívá následující Podzpracovatele:
 1. Společnost Unihost s.r.o. (správa hardware a webhosting), sídlem pplk. Sochora 694/24, 17000, Praha 7, ČR.
Nevyjádří-li Správce své námitky vůči Podzpracovatelům do tří pracovních dnů, je Zpracovatel tohoto Podzpracovatele oprávněn zpracováním osobních údajů pověřit. Vyjádří-li Správce námitky, je Zpracovatel oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování svých služeb ve lhůtě 14 dnů. Pokud Zpracovatel zapojí Podzpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Podzpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě a v Nařízení. Neplní-li uvedený Podzpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného Podzpracovatele Zpracovatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

4. Mlčenlivost

4.1. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Zpracovatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Zpracovatele trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu. Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.

5. Trvání Smlouvy

5.1. Tato Smlouva je účinná po dobu účinnosti smlouvy, jejíž je tato Smlouva přílohou.

5.2. V případě jakéhokoliv ukončení této Smlouvy či ukončení zpracování Osobních údajů je Zpracovatel povinen provést likvidaci Osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této Smlouvy, pokud na jejich dalším uchování není dán jeho oprávněný zájem. Proti takovému zpracování má Příjemce dle čl. 21 Nařízení oprávnění vznést námitku na kontaktní adresu Zpracovatele info@eshop-rychle.cz.

Vyzkoušejte ZDARMA a nezávazně na 15 dní

Vyzkoušet ZDARMA V plné
verzi